Notice: Constant BSF_REMOVE_6892199_FROM_REGISTRATION_LISTING already defined in /var/www/wp-content/plugins/ultimate-vc-addons/Ultimate_VC_Addons.php on line 24
Entry Form for Mrs Vietnam Asia Pacific 2020 – LUMIERE INTERNATIONAL PAGEANTRY

Entry Form for Mrs Vietnam Asia Pacific 2020

  WHICH PAGEANT ARE YOU PARTICIPATING IN?

  Mrs Vietnam Asia Pacific Beauty Pageant 2020

  Contestant Name:
  Tên thí sinh:

  NRIC/ Birth Cert:
  NRIC / Giấy khai sinh:

  Age:
  Tuổi tác:

  Height(CM):
  Chiều cao (cm):

  Birth Date:
  Ngày sinh:

  Contact Number:
  Số liên lạc:

  Highest Qualification:
  Chất lượng tốt nhất:

  Occupation:
  Nghề nghiệp:

  Hobbies:
  Sở thích:

  Email:
  电子邮件:

  Home Address:
  Địa chỉ nhà:

  Have you Participated in any Talent or contest before?
  Bạn đã từng tham gia bất kỳ Tài năng hoặc cuộc thi nào trước đây chưa?

  Are you currently in any Grooming/ Modelling Agency:
  Bạn hiện đang ở trong bất kỳ Cơ quan Chăm sóc / Người mẫu nào:

  If yes, Please state :
  Nếu có, vui lòng cho biết:

  Kindly attach your 3 Recent Non-edit Photos:
  Vui lòng đính kèm 3 Ảnh không chỉnh sửa gần đây của bạn: